XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 11 maja 2022 r. zawiadamiające, że termin objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów położonych na obszarze wsi Mikulice i Wolica, gmina Gać nastąpi w dniu 23 maja 2022 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 30 i 33a pkt. 6 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1912 z późn. zm.), zawiadamiam że: 
termin objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów nastąpi w dniu 23 maja  2022 roku.
Podstawą wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jest decyzja Starosty Przeworskiego z dnia 06.04.2022 r. o nr GG.661.8.3.2022 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Mikulice i Wolica, gmina Gać – której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzję niniejszą podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 14 dni
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gać, na tablicy ogłoszeń we wsi Mikulice i Wolica oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin wskazany w zawiadomieniu [art. 33a ustawy].
W razie uniemożliwienia objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie
albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [art. 32 ustawy].
 
SZCZEGÓŁOWE TERMINY I ZASADY OBJĘCIA GRUNTÓW W POSIADANIE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-05-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-11 14:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-11 14:56