XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 sierpnia 2022 r. - o wydaniu decyzji udzielającej Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej Kpa, w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) - dalej Prawo wodne,
zawiadamia strony postępowania
o wydaniu decyzji z dnia 08.08.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.131.2022.DS udzielającej Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609R w m. Sietesz w km 0+618 - 0+782 na dz. nr ewid. 1521 położonej w m. Sietesz, Kańczuga".
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 1521,1350,1347,1344,1343,1339, 1680,1685/1,1685/2, 1690,1696,1697,1699,1698 obręb 0012 Sietesz, gmina Kańczuga.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 to zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.
Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-12 10:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-12 10:07