XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie działając na podstawie art. 10, art. 49, oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7 i art. 401, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 czerwca 2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Krośnie - 23 czerwca 2022 r.), złożonym uzupełnieniu z dnia 30 czerwca 2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Krośnie - 1 lipca 2022 r.) Pana Macieja Kucharczyk Ress-lnwestycje Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 1/25, 37-200 Przeworsk - działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 30-340 Lublin,
 
zawiadamiam o:
I. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 30-340 Lublin, pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Mleczka, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat (Ql%), nowych obiektów budowlanych, tj. linii kablowej, na działkach o nr ewid. 1279,1280,1051,1052,1057,1358, 1359, 1268, 1273, 1056, 1060, 1274, 1277, 1054, 1055 - obręb 0011 Urzejowice, gmina Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie oraz na działkach o nr ewid. 127,126,115, 79, 55,161 - obręb 0003 Krzeszowice, gmina Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie.
  2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Mleczka przewodów w rurociągach osłonowych:
  1. w km 16+910, na działce o nr ewid. 1051 - obręb 0011 Urzejowice, gmina Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie,
  2. w km 18+020, na działce o nr ewid. 79 - obręb 0003 Krzeczowice, gmina Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie.
 
3. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W tym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania, osobiście lub pisemnie pod adresem: Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.
Dokumenty są wyłożone do wglądu w pok. 513 w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie, w godzinach pracy, tj. od 800 do 1600.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 Kpa.
Informację o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-12 10:12
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-12 10:13