XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Przeworskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, działając na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - dalej zwane Kpa, w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) - dalej zwane Prawo wodne,
zawiadamia strony postępowania o:
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Przeworskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej gm. Przeworsk, m. Przeworsk, dz. nr 3522, 3529, 3530, 3528, 3539/4, 3223, 3540, 3541/1, 3538/1, 3538/2, 3536, 3554/4.
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 3522, 3529, 3530, 3528, 3539/4, 3523, 3540, 3541/1, 3538/1, 3538/2, 3536, 3554/4 obręb 3 Miasto Przeworsk, powiat przeworski, województwo podkarpackie.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, osobiście lub pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno w godzinach od 800 do 1600.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 ww. ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Informację o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie znak RZ.ZUZ.1.4210.451.2022.MK Plik pdf 83.35 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-24 15:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-24 15:15